انسانیت

9665127

انسان باشید✋🙏💔❤فاز بعضیا رو درک نمیکنم که خودشون رو مثل حیوون معرفی میکنن البته حیوون خیلی فهم شعورش از بعضی ادما بیشتره✋😐