به_تنهایی_عادت_کردم

146666

بیان کننده حال شخصی یک فرد قلب شکته و بیکس میباشد که اینگونه میخواد احوالش را بیان کند