تنهای

617784

هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم که تو دنیای من هستی