دل

7895992

دل نبستم به جهانی که همه وسوسه است از همه ارث جهان یک تو برایم کافیست... @delbrnaz اینستاگرام 💖من