پیروزی

111062

زندگی پر از چاله چوله های است که باعث ریختن اشک ما می شوند ولی ما نباید ضعف نشان بدهیم پس #شکست غم