ਪੰਜਾਬੀ

164299

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਓ, ਤੇ #ਪੰਜਾਬੀ use ਕਰੋ। Requirements: ਪੰਜਾਬੀ song, ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਲਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ