SD21

3315043

Samjh samajh kar samajh ko samjho samajh ko samajhana bhi Ek samajh hai samajh ko jo na samjhe meri samajh me Na samajh hai ๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜๐Ÿ‚๐Ÿ˜